REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu zakończyła się w sierpniu 2011 r. Osobom, które zgłosiły się do udziału w projekcie serdecznie dziękujemy.

Zobacz ostateczną listę osób zakwalifikownaych.


 

Rekrutacja do projektu „Profesjonalizm dźwignią handlu” prowadzona będzie w okresie 7 czerwca - 15 lipca 2011 r. Do dnia 4 sierpnia 2011 r. została przedłużona rekrutacja dla osób 45+. Zasady składania Dokumentów Rekrutacyjnych w dodatkowej rekrutacji zostały zamieszczone w aktualnościach.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie, należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić i wysłać Formularz Rekrutacyjny wraz z czterema załącznikami:

  • Formularz  Rekrutacyjny należy wypełnić i przesłać za pośrednictwem strony internetowej projektu do dnia 15 lipca 2011 r. Potwierdzeniem przyjęcia Formularza przez Biuro Projektu jest automatyczna odpowiedź wysłana na adres e-mail Kandydata/ki w ciągu 24 h,

  • Wszystkie załączniki należy wypełnić, wydrukować, podpisać, parafować każdą stronę oraz dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do Biura Projektu przy ul. Pawiej 55, pok. 219 E w Warszawie w godz. 9.00 – 15.00, do dnia 15 lipca 2011 r. Liczy się data wpływu do Biura Projektu. Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Ich poprawność formalna nie będzie weryfikowana na etapie składania. UWAGA! Osoby składające dokumenty osobiście proszone są o ich dostarczenie do pokoju nr 219, tj. Rektoratu Uczelni.

Załączniki  1, 2, 3 - Oświadczenie o kwalifikowaniu się do projektu, Oświadczenie o zamieszkaniu, Zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy. Wzór: zakładka do pobrania. Załącznik 4: kserokopia dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem.


Uwaga!
Zgłoszenia Kandydatów/tek, którzy prześlą Formularz Rekrutacyjny, ale nie dostarczą załączników do dnia 15 lipca 2011 r. nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Informujemy,  że złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą odsyłane. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.

Decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmie specjalnie powołana Komisja Rekrutacyjna po 15 lipca 2011 r. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.