WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie jest niepubliczną uczelnią akademicką działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Utworzona została 8 maja 2001 r. i wpisana jest pod numerem 143 do właściwego rejestru szkół wyższych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie kształci na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych i prawnych.

Uczelnia realizuje również projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jednostką odpowiedzialną za ich realizację jest Dział Projektów Europejskich., który realizuje własne projekty, jak również wspiera i uczestniczy w projektach realizowanych wspólnie z kadrą akademicką uczelni, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcami.

Obecnie uczelnia realizuje następujące projekty o łącznej wartości 4,5 mln zł:

"Ja jestem kobieta pracująca"

"Menadżer projektów badawczych"

„Profesjonalizm dźwignią handlu"

"Zostań w Polsce-swoim szefem"