GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu "Profesjonalizm dźwignią handlu" stanowi 60 osób powyżej 18 r.ż, pracujących na terenie woj. mazowieckiego (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które z własnej inicjatywy chcą podnieść kwalifikacje i umiejętności zawodowe sprzyjające wykonywaniu zawodu:

  • kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym,

  • kierownika wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym.

 

Ze względu na to, iż na mazowieckim rynku pracy wyróżnić można grupy pracowników znajdujące się w trudniejszej sytuacji, projekt skierowany jest w szczególności do:

  • osób powyżej 45 r.ż - min. 30 os. (50%),

  • kobiet, w szczególności kobiet, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci - min. 33 kobiety (55%).

 

Uczestnikiem/czką Projektu może być osoba spełniająca poniższe warunki:

  • Jest osobą pełnoletnią,

  • Jest osobą zamieszkałą i pracującą na terenie woj. mazowieckiego,

  • Jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,

  • Jest pracownikiem/czką sektora handlu detalicznego i hurtowego  zatrudnionym/ną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę,

  • Jest osobą, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności sprzyjających wykonywaniu zawodu:

- kierownika małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym i/lub

- kierownika wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym

  • Nie była karana za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz.U.07.111.765 j. t. ze zm.) oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny (Dz.U.97.88.553 ze zm.).