FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń?

  Nie. Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie.  O zakwalifikowaniu do projektu zadecyduje ocena formalna, a następnie merytoryczna.


 2. Czy szkolenia są bezpłatne?

  Udział w szkoleniach organizowanych w ramach "Działania 8.1 PO KL" jest całkowicie bezpłatny.


 3. Co muszę zrobić, aby zgłosić się do projektu?

  Zapoznać się z Regulaminem Projektu oraz wypełnić i wysłać komplet dokumentów rekrutacyjnych, na które składają się Formularz Rekrutacyjnego oraz załączniki. - Szczegółowa informacja o wymaganych dokumentach rekrutacyjnych oraz sposobie ich dostarczenia znajduje się w Regulaminie Projektu.


 4. Skąd będę wiedział/a, że Formularz Rekrutacyjny został prawidłowo wysłany?

  W ciągu 24h od momentu wysłania Formularza Zgłoszeniowego zostanie wysłana automatyczna odpowiedź na Twój adres e-mail, będąca potwierdzeniem przyjęcia Formularza.


 5. W jaki sposób złożyć dokumenty rekrutacyjne?

  Aby zgłosić się do udziału w projekcie, należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić i wysłać Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami:

  • Formularz  Rekrutacyjny należy wypełnić i przesłać za pośrednictwem strony internetowej projektu do dnia 15 lipca 2011 r.

  • 4 załączniki należy wypełnić, wydrukować, podpisać, parafować każdą stronę oraz dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do Biura Projektu przy ul. Pawiej 55, pok. 219 E w Warszawie w godz. 9.00 – 15.00, do dnia 15 lipca 2011 r. Liczy się data wpływu do Biura Projektu. Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Ich poprawność formalna nie będzie weryfikowana na etapie składania.

  Załączniki:

  1 - Oświadczenie o kwalifikowaniu się do projektu

  2 - Oświadczenie o zamieszkaniu

  3 - Zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy

  4 - Kserokopia dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem

  Wzory załączników w zakładce "do pobrania"